Normaal tarief

Art. 446 ter van het Gerechtelijk Wetboek stelt dat advocaten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie wordt verwacht, dienen te begroten.

We dragen onze deontologie hoog in het vaandel en zullen U op voorhand informeren wat U op voorhand mogelijks kan verwachten en beoordelen dit dossier per dossier. De door ons gehanteerde tarieven worden U bij een eerste consult medegedeeld en toegelicht en zijn steeds marktconform. Een voorafgaandelijke overeenkomst aangaande de gehanteerde tarieven zal uiteraard aangeboden worden.


Een ereloonstaat zal steeds opgedeeld zijn in 3 verschillende onderdelen: het ereloon, de kantoorkosten en de kosten aan derden.

Het ereloon wordt doorgaans begroot per tijdseenheid. Bij elke afrekening wordt u een duidelijke timesheet bezorgd teneinde u toe te staan de berekening van de erelonen na te gaan. Voorafgaand aan een dossier is dit doorgaans zeer moeilijk in te schatten. Het ereloon in een dossier is vaak afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van een dossier, de dringendheid, hoeveel partijen er tussenkomen, of de rechtbank tussenvonnissen uitspreekt, de argumentatie die dient gevoerd te worden, ... 

De kantoorkosten zijn de toerekenbare secretariaatskosten zoals: opening dossier, forfait in- en uitgaande telefoongesprekken, kosten dactylografie, kosten e-mail en fax, fotokopies, verplaatsingskosten, archiveringskosten, ..
Deze kosten worden gedetailleerd weergegeven.

De kosten aan derden zijn door ons voorgeschoten kosten aan griffies, gerechtsdeurwaarders, gemeentediensten, ...

Voor bedrijven werken wij ook met een abonnementsmethode hetzij met een forfaitaire begroting van de erelonen dewelke voorafgaandelijk overeengekomen wordt.

Voor een eerste raad rekenen we in principe € 50,00 + BTW aan. Een eerste raad neemt doorgaans een half uur in beslag en hierin wordt U geïnformeerd omtrent Uw rechten en plichten alsook omtrent de slaagkansen van een eventuele procedure.

Bij aanvang van het dossier ontvangt u steeds een provisienota, een zogenaamd voorschot. Verder trachten wij op regelmatige tijdstippen (of op belangrijke tussenfases in het dossier) tussentijdse kosten- en ereloonstaten op te stellen teneinde onaangename verrassingen te vermijden.

Tenslotte kunnen we ook als Uw pro deo-raadsman optreden indien U hiervoor in aanmerking zou komen. Bij een eerste consult kan U daaromtrent worden geïnformeerd en wordt U medegedeeld welke bewijsstukken hiervoor dienen aangevoerd te worden.